Zasady i Warunki

Niniejsze Warunki regulują dostęp i korzystanie ze wszystkich treści, Produktów i Usług dostępnych na stronie https://foundations.ac („Usługa”) obsługiwanej przez firmę FIAT („nas”, „my” lub „nasz”).

Twój dostęp do naszych usług jest uwarunkowany akceptacją, bez modyfikacji, wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych opublikowanych zasad operacyjnych i polityk, które mogą być okresowo publikowane przez nas.

Prosimy o uważne przeczytanie Umowy przed uzyskaniem dostępu do naszych Usług lub korzystaniem z nich. Uzyskując dostęp do dowolnej części naszych Usług lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na jakąkolwiek część warunków Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do naszych Usług ani z nich korzystać.

Własność intelektualna

Umowa nie przenosi z nas na Ciebie żadnej naszej własności intelektualnej ani własności intelektualnej osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (między stronami) wyłącznie FIAT i jego licencjodawcami.

Usługi osób trzecich

Korzystając z Usług, możesz korzystać z usług, produktów, oprogramowania, elementów osadzonych lub aplikacji stron trzecich opracowanych przez stronę trzecią („Usługi stron trzecich”).

Jeśli korzystasz z usług stron trzecich, rozumiesz, że:

  • Jakiekolwiek korzystanie z Usługi strony trzeciej odbywa się na własne ryzyko użytkownika, a my nie ponosimy odpowiedzialności wobec nikogo za strony internetowe lub Usługi osób trzecich.
  • Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Konta

Tam, gdzie korzystanie z jakiejkolwiek części naszych Usług wymaga konta, zgadzasz się podać nam kompletne i dokładne informacje podczas rejestracji konta.

Będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Jesteś odpowiedzialny za aktualizowanie informacji o swoim koncie i za bezpieczeństwo hasła.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta, którego używasz do uzyskiwania dostępu do Usługi. Nie będziesz udostępniać ani niewłaściwie wykorzystywać swoich danych uwierzytelniających. Musisz natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub po stwierdzeniu jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do całości lub części naszych Usług w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli chcesz rozwiązać Umowę lub rozwiązać konto FIAT, możesz po prostu zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zastrzeżenie

Nasze Usługi są świadczone „TAK JAK JEST”. oraz „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIAT oraz jego dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Ani FIAT, ani jego dostawcy i licencjodawcy nie gwarantują, że nasze Usługi będą wolne od błędów lub że dostęp do nich będzie ciągły lub nieprzerwany. Rozumiesz, że pobierasz lub w inny sposób uzyskujesz treści lub usługi za pośrednictwem naszych Usług według własnego uznania i na własne ryzyko.

Jurysdykcja i prawo właściwe

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Umowa oraz dostęp do naszych Usług lub korzystanie z nich podlegają prawu Irlandii.

Właściwym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy lub związanych z Umową oraz dostępem do naszych Usług lub korzystaniem z nich będą sądy stanowe i federalne znajdujące się w Irlandii.

Zmiany

FIAT zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub wymiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy Cię o tym, publikując na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail lub inną komunikację, zanim zmiany wejdą w życie. W powiadomieniu zostanie określony rozsądny okres czasu, po którym nowe warunki zaczną obowiązywać.

Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zmianami, powinieneś zaprzestać korzystania z naszych Usług w wyznaczonym okresie wypowiedzenia lub po wejściu zmian w życie.

Dalsze korzystanie z naszych Usług będzie podlegać nowym warunkom.