Få reda på mer

Vad är auktoritet?

FIAT-projektet använder en definition av auktoritet som ett förebyggande och innehållsoberoende skäl till handling.

Med andra ord, person A har auktoritet om person B anser att de bör följa deras instruktioner eftersom instruktionen kom från person A.

Ett exempel kan vara när en idrottsspelare blir hänvisad av sin tränare att byta position på planen under en match. Sportspelaren kanske tycker att bytet av positioner är en dålig idé. De kanske inte vill göra det. Eller så kanske de inte alls har en stark syn på riktningen. Poängen är att de känner att de ska följa instruktionerna eftersom det är deras tränare som har gett den.

Varför fokuserar projektet på auktoritet?

Projektet använder auktoritet som ett analytiskt ramverk för att undersöka interinstitutionella relationer i olika förvaltningssystem. Med andra ord, projektet tittar på auktoriteter på grund av vad vi tror som kommer att berätta om konstitutionellt styre mer generellt.

Auktoritet valdes för att det är en viktig men underutforskad del av vad vi vet om maktdelning.

Mycket av forskningen om maktdelning är inriktad på institutionernas oberoende. Även om oberoende är avgörande för all maktdelning, är det bara en del av historien. Oberoende skyddar makten hos en institution – men det säger oss inte mycket om när eller hur den makten kommer att användas.

Det är där auktoritet kommer in. En institutions vilja att använda sina befogenheter är, tror vi, relaterad till dess auktoritet att göra det. Genom att undersöka institutionernas auktoritet kan vi därför lära oss mycket mer om hur relationerna mellan dem faktiskt fungerar.

Du kan läsa mer om tanken att en maktdelningsanalys ska se till både oberoende och auktoritet här: 

Varför görs projektet nu?

Det är välkänt att det finns begränsningar för traditionella juridiska myndighetsbegrepp. Ett grundläggande antagande för många konstitutionella system är att lag ger myndighet till tjänstemän; och att dessa tjänstemäns formella instruktioner kommer att förstås och lydas som kommandon. En rättsordning som beordrade en person att göra något var historiskt känd som en fiat.

Detta kan beskrivas som begreppet "myndighet som kommando”. Den ser auktoritet som något som är fixerat och stabilt. Den ges i lag och följs av den anledningen.

I verkligheten förefaller det dock uppenbart att en institutions – eller en regering som helhet – befogenheter är en mer komplex fråga. Det är särskilt fallet i en tid då idén om "myndighet som kommando" har försvagats av uppkomsten av andra potentiella auktoritetskällor och av växande allmänhetens misstro mot politik eller regering som vanligt.

Detta innebär, anser vi, att auktoritet bör ses som en krav snarare än a kommando. Auktoritet är enligt denna uppfattning instabil och kan förändras över tid. När en institution uppmanar en person eller annan institution att göra något, hävdar den att den har befogenhet att göra det. Framgången för detta anspråk kommer att bero på grunderna för den institutionens auktoritet inom dess regeringssystem. Det är vad projektet syftar till att undersöka.

The problem with authority 1
The problem with authority 2

Hur kan man utreda myndighet?

Projektet kommer att undersöka auktoritet med hjälp av en kombination av olika metoder från olika akademiska discipliner.

Det gör det för att vi tror att var och en av dessa olika tillvägagångssätt berättar en viktig men ofullständig del av historien om hur våra regeringssystem fungerar.

Till exempel är ett sätt att se på en institutions auktoritet att analysera dess formella juridiska befogenheter. Detta kommer att berätta för oss hur mycket juridisk makt en institution har och när den har rätt att använda den. Det kommer dock inte att berätta för oss om institutionen faktiskt kommer att använda dessa befogenheter eller om någon kommer att följa efter om den gör det.

Ett annat sätt att se på en institutions auktoritet är att kartlägga människor om hur populär den är. Detta kommer att ge användningen en uppfattning om allmänhetens syn på en institution, om de litar på den eller sannolikt kommer att se dess anvisningar som legitima. Det kommer dock inte nödvändigtvis att berätta för oss hur eller varför de kom att hålla dessa övertygelser, eller när deras åsikter är benägna att förändras.

Projektets arbetsantagande är att en institutions auktoritet är relativ och rekursiv: med andra ord att det finns ett pågående förhållande mellan formella rättsregler och det sociala sammanhang de verkar i som formar och omformar institutionens auktoritet.

Genom att använda olika tekniker för att undersöka hur auktoritet etableras och upprätthålls i olika system, hoppas projektet lära sig mer om detta förhållande och hur det fungerar.

Vidare läsning

Detta dokument från 2016 utforskar några av de idéer som är centrala för FIAT-projektet. Den hävdar att det finns två minimivillkor för ett effektivt maktdelningssystem: oberoende och auktoritet; och att auktoritetsrollen ofta förbises.